Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

tsudrats
8887 996a
Alejandro Quincoces, Noche verde en New York (Green night in New York)
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
tsudrats
0722 5ca2
Reposted fromnazarena nazarena viakmj kmj
tsudrats
tsudrats
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viakmj kmj
tsudrats
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viakmj kmj
5409 71e4 500

corygibbons:

Workspace.

tsudrats
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
tsudrats
5094 ee25 500
Reposted fromfoods foods
tsudrats
5459 f3ab
Reposted fromlaters laters viaplants plants
tsudrats
tsudrats
6117 ed4d
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
8330 5ce6 500
8457 cd87
3962 c0cc 500
Reposted fromallasha allasha viakmj kmj
tsudrats

berryjuis:

the power of three

Reposted fromfandoms fandoms viaTARDIS TARDIS
tsudrats
0664 f3ca 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
tsudrats
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate
tsudrats
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl